JCA dekok
Home

De doelmatigheid en gebruikswaarde van een witgoedapparaat

De doelmatigheid en gebruikswaarde van een apparaat Door witgoed reparatie Amsterdam

E is al gesteld dat een apparaat geen doel in zich is, maar een middel om een bepaalde huishoudelijke verrichting eenvoudiger te kunnen uitvoeren. Naarmate het ap- 4’ paraat meer geschlkt is voor het dod waarvoor het is gemaakt noemen we het doelmatiger volgens wasmachine reparatie Amsterdam.

 

Doelmatigheid van de witgoed

 Doelmatigheid is de mate van geschiktheid van het apparaat voor het doel waarvoor het is gemaakt. lemand die een apparaat wil kopen, aanschaffen of laten installeren, zal zich eerst af moeten vragen voor welk dod hij het wil gebruiken. Hij zal moe- ten omschrijven welke eisen aan het apparaat moeten worden gesteld. In feite moet er een programma van eisen worden opgesteld voor het apparaat, waarin een groot aantal eigenschappen wordt genoemd, die het apparaat moet bezitten om geschikt te zijn voor het doel.

 Daarna zal moeten worden nagegaan of er apparaten zijn die aan dit P.V.E. (Programma Van Eisen) voldoen. In veel gevallen zal de consument niet of niet voldoende in staat zijn om zeif een P.V.E. op te stellen. Dat is een van de redenen waarom voorlichting gegeven moet worden.

Bij aanschaffingen in de institutionele sfeer zullen deze drie activiteiten door de civiele dienst ondersteund moeten worden.

Gebruikswaarde van de witgoedapparaat:

Naast het begrip doelmatigheid wordt ook het begrip gebruikswaarde gehanteerd. Bij aankoop, in nieuwe toestand, kan het produkt (apparaat) hee’ doelmatig zijn. Door het gebruik treedt slijtage op, waarbij onder slijtage in algemene zin verandering van de produkteigenschappen moet worden verstaan. Het apparaat wordt steeds minder geschikt voor het doel waarvoor het is aangeschaft (is gemaakt).

Tussen Gebuikswaarde en doelmatigheid  van de witgoedapparaat:

 

 De doelmatigheid is op den duur niet erg groot meer. Gebntikswaarde is doelmatigheid op lange termijn. Ret be. grip kwaliteit, dat ook wordt gebruiki, komt vrijwel overeen met wat wij hier onder gebruikswaarde verstaan. Een kwaliteitsprodukt is een produkt met goede eigenschappen, dat lang mee zal gaan. Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van een produkt is niet alleen voor de aanschaf van belang. Bij het vaststellen van het prijsindexcijfer voor levensonderhoud wordt de prijsontwikkeling van een heel pakket produkten nauwlettend gevolgd. Men moet er daarbij op bedacht zijn of een prijsverandering wordt veroorzaakt door een kwaliteitsverandering, of andere oorzaken heeft.